Nyheder fra Middelfart Kommune

RSS
 • Opførelse af møddingsplads på Vejrupvej 23, 5464 Brenderup
  I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27 meddeler Middelfart Kommune, at en anmeldt opførelse af en møddingsplads på Vejrupvej 23, 5464 Brenderup, matr.nr. 8a Brenderup By, Brenderup, kan bringes til udførelse.
 • Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype, Dyregårdsvej 17, 5591 Gelsted
  I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29 meddeler Middelfart Kommune, at den anmeldte ændring af jerseykvægbesætningen i eksisterende stalde fra 180 køer, 137 kvier, 43 småkalve, 2 tyrekalve 25-145 kg samt 2 tyrekalve 145-328 kg til i alt 275,68 DE (dyreenheder) til 193 køer, 112 kvier, 36 småkalve, 2 tyrekalve 25-145 kg samt 2 tyrekalve 145-328 […]
 • Nyt rådhus – nye tider
  Når Jobcentret og kommunens forvaltninger samles og byder velkommen indenfor på det nye rådhus d. 15. august 2017, betyder det også et goddag til nye åbnings- og telefontider.
 • Tilladelse til bade- og bådebro ved Lillebæltshalvøen
  Middelfart Kommune har jf. bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer meddelt fornyet tidsbegrænset tilladelse til en eksisterende badebro nr. 14 ud for det offentlige areal ved Lillebæltsbroen. Dette areal har matr. nr. 46a, Stavrby By, Strib-Røjleskov.
 • Tilladelse til 2 bade- og bådebroer ved Lillebæltshalvøen
  Middelfart Kommune har jf. bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer meddelt fornyet tidsbegrænset tilladelse til de eksisterende broer nr. 10 og nr. 12 ud for det offentlige areal ved Den nye Lillebæltsbro. Dette areal har matr. nr. 46a, Staurby By, Strib-Røjleskov.
 • Nøglerne til det nye rådhus
  Den 17.17.2017 kl. 17.17, har kommunen officielt fået nøglerne til det nye rådhus.
 • Miljøgodkendelse til Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S
  I henhold til § 33 i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 meddeler Middelfart Kommune miljøgodkendelse til udvidelse af produktion på Hylkedamvej 79, 5591 Gelsted, matr.nr. 5ag, 5z, 5ae, 5af, 18d og 18c Lunge By, Gelsted.
 • Landzonetilladelse
  Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til
 • Arealudlæg til sommerhusformål
  Der er med den nye planlov bl.a. givet mulighed for nyudlæg af nye sommerhusgrunde indenfor kystnærhedszonen. Nye sommerhusområder skal medtages i et landsplandirektiv, som staten vil udarbejde for hele Danmark. Kommunerne har frem til den 15. oktober 2017 til at udpege nye områder og anmode staten om at medtage disse i et kommende landsplandirektiv.
 • 5 mio. til fristende ældremad i øjenhøjde
  Middelfart Kommune har sammen med de tre andre kommuner bag Elbokøkkenet fået 4.910.780 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje, der er målrettet bedre mad til ældre i eget hjem
 • Forslag til Lokalplan 176 – tæt – lav – boligbebyggelse ved Margaardvej i Nørre Aaby
  Byrådet vedtog på deres møde d. 26. juni 2017 at sende forslag til Lokalplan 176 i offentlig høring. Planforslaget omfatter et område der ligger ved Margaardvej i det nordlige Nørre Aaby. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at omdanne den ubebyggede del af området til et boligområde med tæt-lav bebyggelse.
 • Forslag til Lokalplan nr. 163 og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-225 'Middelfart Marina'
  Byrådet vedtog på deres møde 26. juni 2017 at sende forslag til Lokalplan nr. 163 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 15 i offentlig høring. Planforslagene omfatter marina-området mellem Fænøsund og Østre Hougvej i den sydvestlige del af Middelfart.
 • Vækst- og innovationspulje 2017
  Klynger af private virksomheder, brancheorganisationer, brancheforeninger, erhvervsdrivende foreninger mv. kan søge tilskud til innovative projekter og tiltag som bidrager til vækst, øget beskæftigelse, den grønne omstilling og/eller kompetenceudvikling. Ansøgningsfrist for runde 2 er den 4.9.2017.
 • Erhvervsejendomme i BBR
  Ny registrering af Erhvervsejendomme i BBR – starter den 15. august 2017
 • Høring af tilladelse til rørlægning af del af privat vandløb Strib Landevej 102/Staurby Skov
  Middelfart Kommune har udkast til tilladelse til rørlægning af privat vandløb i Staurby Skov i 4 ugers offentlig høring.
 • Tillæg til miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning Kauslundevej 50, 5500 Middelfart
  I henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug meddeler Middelfart Kommune tillæg til miljøgodkendelse af malkekvægsbesætning på Kauslundevej 50, 5500 Middelfart, matr.nr. 4a Kauslunde By, Kauslunde.
 • Byrådet har nu godkendt udviklingsplanen for Staurby Skov
  Resultatet af over et års dialog og ideudvikling om Staurby Skovs fremtid blev mandag aften godkendt af byrådet. Staurby Skov udvalget bliver nu nedlagt – men dialogen om skovens udvikling fortsætter.
 • Forslag til nyt regulativ for husholdnigsaffald
  Byrådet vedtog på deres møde 26. juni 2017, at sende forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Forslaget til nyt regulativ omfatter en ændring af ordningen for indsamling af papir, således at småt pap fremadrettet kan kommes i papirbeholderen og at pap udgår at indsamlingen af genanvendelige sække.
 • Landzonetilladelse
  Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til
 • Byrådet sætter gang i ny udviklingsplan for Middelfart midtby
  Hvordan skal Middelfart midtby udvikle sig de kommende 10 år? Det skal der frem mod 2018 udvikles en ny plan for. Byrådet har netop sat gang i arbejdet, der skal laves sammen med borgere, erhvervsliv og foreninger